Artikel 1 Algemene bepalingen

 1. Buro Beat houdt zich bezig met coaching van schrijvers en artiesten, marketingwerkzaamheden, boekingen, redactie en schrijven.
 2. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle gedragingen van Buro Beat, waaronder in ieder geval doch niet uitsluitend aanbiedingen van Buro Beat en overeenkomsten tussen Buro Beat en haar klant, hierna te noemen: “Klant”.
 3. Afwijkingen van de algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze schriftelijk en uitdrukkelijk tussen Buro Beat en de Klant zijn overeengekomen. 
 4. De toepasselijkheid van eventuele inkoop- en andere voorwaarden van de Klant wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
 5. Indien en zodra is komen vast te staan dat één of meer bepalingen in deze algemene voorwaarden ongeldig, nietig of rechtsgeldig vernietigd zijn, zullen de overige bepalingen van deze voorwaarden volledig van kracht blijven en zullen Buro Beat en de Klant de ongeldige, nietige c.q. vernietigde bepalingen vervangen door bepalingen die wat betreft doel en strekking zo veel mogelijk overeenstemmen met de ongeldige, nietige c.q. vernietigde bepalingen.
 6. Het nalaten door Buro Beat op enig moment nakoming van één of meer bepalingen uit de overeenkomst, daaronder begrepen de bepalingen in deze algemene voorwaarden, te verlangen, tast in generlei opzicht de rechten van Buro Beat aan om op een later tijdstip alsnog nakoming door Klant te eisen.
 7. De algemene voorwaarden zijn niet van toepassing indien en voor zover daarvan in de overeenkomst tussen Buro Beat en de Klant wordt afgeweken.

 

Artikel 2 Aanbiedingen, totstandkoming en wijziging overeenkomst

Alle aanbiedingen door Buro Beat aan de Klant uitgebracht zijn vrijblijvend, tenzij in het aanbod uitdrukkelijk anders is aangegeven. 

 

Artikel 3 Prijzen en betaling

 1. Alle door Buro Beat opgegeven prijzen zijn inclusief BTW, tenzij uitdrukkelijk anders wordt vermeld. Betalingen dienen inclusief BTW en/of andere heffingen te geschieden.
 2. De prijzen gelden slechts voor de in de overeenkomst met name genoemde goederen, diensten en werken. Alle in aanvulling daarop door Buro Beat geleverde goederen, verrichte werken en/of verleende diensten zullen afzonderlijk in rekening worden gebracht tegen prijzen zoals die op de dag van levering c.q. dienstverlening gelden.
 3. Alle facturen zullen door de Klant worden betaald volgens de overeengekomen en op de factuur vermelde betalingscondities. Bij gebreke van zulke condities dient de Klant binnen 14 dagen na factuurdatum te betalen.
 4. Indien Klant de verschuldigde bedragen niet binnen de overeengekomen termijn betaalt, is de Klant van rechtswege in verzuim en zal Klant, onverminderd haar overige verplichtingen, over het openstaande bedrag de wettelijke rente verschuldigd zijn.
 5. Kosten van invordering, zowel gerechtelijk als buitengerechtelijk, zijn voor rekening van de Klant, zulks met een minimum van € 40,-.
 6. Door de Klant gedane betalingen strekken steeds ter voldoening in de eerste plaats van alle verschuldigde rente en kosten en in de tweede plaats van opeisbare facturen die het langst openstaan.

 

Artikel 4 Reclamatie

 1. Indien de Klant bezwaar heeft tegen een factuur, dient zij uiterlijk 8 dagen na factuurdatum schriftelijk te reclameren, bij gebreke waarvan elke aanspraak van de Klant jegens Buro Beat vervalt.
 2. Reclamatie schort de verplichtingen van Klant niet op.

 

Artikel 5 Ontbinding en opzegging

 1. Buro Beat kan, zonder uit hoofde daarvan tot enige schadevergoeding gehouden te zijn, schriftelijk met onmiddellijke ingang en zonder rechterlijke tussenkomst haar overeenkomst met de Klant geheel of gedeeltelijk ontbinden indien: de Klant één of meer verplichtingen voortvloeiende uit de betreffende overeenkomst niet, niet tijdig of niet behoorlijk nakomt.
 2. Door de ontbinding worden over en weer bestaande vorderingen onmiddellijk opeisbaar.
 3. Het bepaalde in het vorige lid laat onverlet de overige aan Buro Beat bij tekortkoming in de nakoming van de Klant toekomende rechten, zoals die tot het vorderen van schadevergoeding en/of nakoming van de overeenkomst.
 4. Indien de overeenkomst naar zijn aard en inhoud niet door middel van een specifieke prestatie eindigt en voor onbepaalde tijd is aangegaan, kan deze door elk der partijen na goed overleg en onder opgaaf van redenen door schriftelijke opzegging worden beëindigd. Indien tussen de partijen geen opzegtermijn is overeengekomen, dient bij de opzegging een redelijke termijn in acht te worden genomen. Buro Beat zal in dat geval wegens opzegging nimmer tot een schadevergoeding gehouden zijn.

 

Artikel 6 Overmacht

 1. Indien als gevolg van overmacht, waaronder wordt verstaan een omstandigheid die de nakoming van de overeenkomst verhindert en niet aan Buro Beat is toe te rekenen, nakoming door Buro Beat zonder tekortkoming niet mogelijk zal zijn, heeft zij het recht de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te beëindigen, dan wel de uitvoering van de overeenkomst tijdelijk op te schorten, zonder tot enige schadevergoeding gehouden te zijn.
 2. Onder overmacht wordt in ieder geval doch niet uitsluitend begrepen stakingen, bedrijfsstoring, maatregelen van overheidswege en vervoersstoringen, een en ander zowel indien deze voorkomen bij Buro Beat als bij haar toeleveranciers.
 3. Indien Buro Beat voor het intreden van overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of door het intreden van overmacht slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen zal kunnen voldoen, is zij gerechtigd het reeds geleverde c.q. het leverbare deel afzonderlijk te factureren en is de Klant gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijke overeenkomst.
 4. Buro Beat heeft ook het recht om zich op overmacht te beroepen, indien de niet toerekenbare omstandigheid die de nakoming van haar verbintenis verhindert, eerst intreedt nadat zij aan haar verplichting had moeten voldoen.

 

Artikel 7 Aansprakelijkheid

 1. Buiten de in dit artikel genoemde gevallen aanvaardt Buro Beat geen enkele aansprakelijkheid voor schade.
 2. Aansprakelijkheid van Buro Beat voor indirecte schade, waaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie, is te allen tijde uitgesloten.
 3. Buro Beat aanvaardt slechts aansprakelijkheid voor de door de Klant geleden directe schade, die het gevolg is van een toerekenbare tekortkoming in haar verplichtingen uit de overeenkomst of uit onrechtmatige daad, tot het bedrag gelijk aan de op grond van de overeenkomst aan de Klant gefactureerde of te factureren bedragen exclusief BTW en andere heffingen van overheidswege, tot een maximum van € 50.000,-.
 4. De aansprakelijkheid van Buro Beat wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van een overeenkomst ontstaat slechts indien de Klant Buro Beat onverwijld en deugdelijk schriftelijk in gebreke heeft gesteld, stellende daarbij een redelijke termijn ter zuivering van de tekortkoming, en Buro Beat ook na die termijn toerekenbaar in de nakoming van haar verplichtingen tekort blijft schieten. De ingebrekestelling dient een zodanig gedetailleerde omschrijving van de tekortkoming te bevatten, dat Buro Beat in staat is adequaat te reageren.
 5. Buro Beat is niet aansprakelijk indien een tekortkoming het gevolg is van overmacht.
 6. De in dit artikel opgenomen beperkingen gelden niet indien de schade het gevolg is van opzet of grove schuld van Buro Beat of haar leidinggevende ondergeschikten.
 7. Elke aansprakelijkheid van Buro Beat vervalt door het verloop van één jaar, te rekenen vanaf het moment van het ontstaan van de schade, met dien verstande dat elke aansprakelijkheid van Buro Beat in ieder geval vervalt door verloop van één jaar, te rekenen vanaf het einde van de overeenkomst waarmee de schade het meest samenhangt.

Artikel 8 Geheimhouding

Partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle informatie die zij in het kader van de overeenkomst van elkaar ontvangen, tenzij zij wettelijk verplicht zijn informatie aan derden te verschaffen.

Artikel 9 Geschillen en toepasselijk recht

 1. Alle geschillen, die niet in der minne tussen partijen kunnen worden beslecht, zullen worden beslecht door de bevoegde rechter te Den Haag.
 2. Overeenkomsten tussen Buro Beat en de Klantworden beheerst door het Nederlands recht.